Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty

Employment information

- 02 Expert Business
- 01 HR Officer
- 05 Expert Programming Software and Hardware Design
- 05 engineer installation and maintenance of telecommunications equipment
- 02 Engineering design consultancy external network, transmission network, mobile network
- 05 -> 07 workers installation and maintenance of telecommunications equipment

Working time from 8am to 11h30 and from 13h30 to 17h. Working from the 2nd to the 6th, 7th and Sunday holiday.