Hội đồng quản trị

  • Ông Nguyễn Tuấn Hòa               Chủ tịch HĐQT
  • Ông Đỗ Nam Anh                      Thành viên HĐQT
  • Ông Ngô Quang Vinh                 Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Văn Đồng              Thành viên HĐQT
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Thái           Thành viên HĐQT

 

Ban kiểm soát

  • Ông Phạm Minh Đức                 Trưởng Ban kiểm soát
  • Ông Doãn Ngọc Thảo                Thành viên Ban kiểm soát
  • Ông Hoàng Ngọc Hùng              Thành viên Ban kiểm soát

 

Ban Giám đốc

  • Ông Ngô Quang Vinh                 Tổng Giám đốc
  • Ông Nguyễn Văn Quang             Phó Tổng Giám đốc