Thiết bị cắt lọc sét 1 pha VLP60-1P
Thiết bị cảnh báo ngoài AMC-1U
Thiết bị cảnh báo EXT- ALARM (Quạt)
Thiết bị cảnh báo AMC 3.0
Hộp cảnh báo điện AC
Thiết bị cảnh báo EXT- ALARM ver 4.0
Thiết bị cắt lọc sét 3 pha VLP60-3P
Thiết bị ghép kênh quang VOM 8E1
Thiết bị ghép kênh quang VOM 4E1