Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

 (Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

 

TẬP ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO

   Số: 69A /VITECO-TH

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ của Công ty)

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 38 622 727                        Fax: 024 36 360 023

 

Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Mã chứng khoán: VIE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                         

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu 0 – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 04/05/2019.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

  • Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO từ 15.612.400.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng;

*Ghi chú: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã đăng Thông báo lên website của công ty: www.viteco.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

 

 

 

Thông tin chi tiết xem: TẠI ĐÂY