Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Quang

Công ty VITECO thông báo quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Quang

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 8 năm 2019

Thay đổi nội dung sử dụng vốn thu từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019