Công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông VITECO công bố thông tin bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Báo cáo tài chính bán niên 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 28-06-2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần công nghệ Viễn thông VITECO Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty

Thông báo thay nhân sự thành viên BKS Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay đổi nhân sự thành viên BKS công ty

Báo cáo tài chính quý I năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản báo cáo tài chính quý I năm 2019

Thông báo ngày cuối cùng tham dự đại hội cổ đông bất thường 28/6/ 2019

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO

Thông báo thay nhân sự thành viên HĐQT, TGĐ và BKS Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng Thông báo quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Sáu ngày 26-06-2020

Thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty năm 2019

Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019

VITECO thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019