Hà nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 06 năm 2019

 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

Giấy chứng nhận doanh nghiệp: Lần đầu số 0103011134 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Thay đổi lần thứ 18 số 0100686181 ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét: Chi tiết xem TẠI ĐÂY

 

2. Giải trình biến động LNST tại BCTC bán niên so với lũy kế quý 2/2019 chênh lệch trên 5%: Chi tiết xem TẠI ĐÂY

 

3. Giải trình biến động LNST trên 10% so với các kỳ năm trước: Chi tiết xem TẠI ĐÂY

 

4. Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán: Chi tiết xem TẠI ĐÂY