Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Cho Quý I năm 2019 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019

 

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂY