Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Cho Quý II năm 2019 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

 

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂY