Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 38 622 727              Fax: 04 36 360 023

 

Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Mã chứng khoán: VIE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                         

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/02/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu 0 – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/02/2019.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến; Xin thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

 

 

Chi tiết xem Tại đây