Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2017

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2017 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Bảy ngày 03-06-2017. Dưới đây là thư mời tham dự, chương trình đại hội cổ đông và thông báo bầu bổ sung thành viên trong Ban Kiểm Soát.

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Giấy đăng kí tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Thông báo bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

4. Đơn ứng cử tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

5. Nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

6. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

7. Chương trình Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2017: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

8. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2016: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

10. Báo cáo kết quả hoạt động của SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

Trân trọng thông báo!