Ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty
về việc thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 201
9

 

 

 

1. Công bố thông tin Nghị quyết 02.VIE.2020.NQ-HDQT: Chi tiết xem Tại đây.

 

2. Nghị quyết 02.VIE.2020.NQ-HDQT: Chi tiết xem Tại đây.

 

3. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Chi tiết xem Tại đây.