Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản

cho việc tăng vốn điều lệ Công ty)

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 38 622 727              Fax: 04 36 360 023

 

Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Mã chứng khoán: VIE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                         

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ Công ty.

2. Nội dung cụ thể: thực hiện lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản cho việc tăng vốn điều lệ Công ty

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu 0 – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 04/05/2019.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty số 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp/lấy ý kiến; Xin thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK Hà Nội;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

 

 

Chi tiết xem Tại đây