Thông báo ngày đăng ký cổ đông cuối cùng

 

Thông tin chi tiết xin xem TẠI ĐÂY.