CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ

VIỄN THÔNG VITECO

---------------------

    Số: 03-2020/CV/VITECO-HĐQT

 V.v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----------

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi:     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Trụ sở chính: Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3636 0657                                     Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người

sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO

Mã chứng khoán: VIE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phiếu     

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 6/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO, Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai bà Trưng, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haptt@viteco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)

Võ Anh Tuấn

Chi tiết xem Thông báo: Tại đây

Chi tiết xem Nghị quyết Hội đồng quản trị: Tại đây