Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo thay đổi nhân sự thành viên

Ban kiểm soát công ty

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty:

 

 

1. Biên bản họp bầu Ban kiểm soát Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Công bố thông tin thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty: Quý vị xem chi tiết tại đây