Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2020

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2020 đã diễn ra vào 8h30 thứ Sáu ngày 26-06-2020. Dưới đây là kết quả Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

 

1. Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Nghị quyết phiên họp Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO: Quý vị xem chi tiết tại đây