Thông báo bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2020

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Báo cáo tính hình quản trị công ty năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành

Báo cáo tài chính quý II năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo bản Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021