Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

 

Chi tiết xem TẠI ĐÂY