Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo Nghị quyết bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch Hồi đồng quản trị

 

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo Nghị quyết thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Hòa và việc ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Võ Anh Tuấn. Dưới đây là Công văn công bố thông tin và Nghị quyết:

 

 

 

1. Công văn công bố thông tin: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

 

Xin trân trọng cảm ơn!!