Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO thông báo các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên của công ty năm 2019

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO xin thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2019 sẽ diễn ra vào vào 8h30 thứ Hai ngày 04-03-2019. Dưới đây là tài liệu để tham dự Đại hội cổ đông công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO:

 

 

1. Thư mời tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

2. Giấy đăng kí tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

3. Giấy ủy quyền tham dự: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

4. Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

5. Đơn ứng cử tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

6. Nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

7. Nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

8. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia Hội đồng quản trị: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

9. Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia Ban Kiểm Soát: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

10. Chương trình Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2019: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

11. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018: Quý vị xem chi tiết tại đây

 

12. Báo cáo hoạt động của Ban TGĐ về hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 : Quý vị xem chi tiết tại đây

 

13. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018: Quý vị xem chi tiết tại đây